Velkomen til Herøy Vasslag Sa

"Alltid rikeleg og reint drikkevatn til alle"

Hugs å følge oss på Facebook for oppdaterte driftsmeldingar

Vasslagets tenesteområdar

Årsmøte 27.mai 2021

Årsmøtet består av 25 valde utsendingar. 

Les mer ...

Gebyrregulativ

Årmøtet gjer vedtak om gebyrregulativ gjeldande for etterfylgjande år.

Årsgebyret er samansett av “Abonnementsgebyr” (fast årleg) og “forbruksgebyr” (stipulert eller etter målar).

For Gebyrregulativ rev. 13.mai 2020, klikk her

For gjeldande prisliste 2021, klikk her.

Vedtekter og reglement

Det er Årsmøtet som vedtek vedtekter og reglement. Vedtektene vart sist revidert på Årsmøtet 26. april 2018.

Reglementet vart sist revidert på Årsmøte 13.mai 2020.

VA-norm for Sunnmøre med lokale bestemmelsar for Herøy, gjeld i samband med alle nye utbyggingar av vassforsyningsanlegg.

Om du ynskjer meir informasjon om reglement og vedtekter for Herøy Vasslag SA, kan disse lastast ned:

For å sjå reglement: Klikk her

For å sjå vedtekter: Klikk her

For å sjå VA-norm for Sunnmøre: Klikk her

Målaravlesning

Datoar for avlesning er 30.06 og 31.12.

For større forbrukarar gjeld og avlesning 31.03 og 30.09.

Det er viktig å lese av vassmålaren rett, då dette gir grunnlaget for årsoppgjer og neste års vatn- og avløpsgebyr.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er eit av fleire instrument for at vasslaget skal ivaretake sitt overordna samfunnsansvar for vassforsyninga i sitt område. Dei viktigaste samarbeidspartane i denne samanheng er Herøy kommune og Mattilsynet.

Tilkopling av vatn

Vasslaget skal som eigar av vassforsyningsanlegget ha søknad om tilknyting til leidningsnettet. Søknadsskjema kan lastast ned frå vasslaget si heimeside, eller hentast på vasslaget sitt kontor. Søknad skal innehalde målsett skisse for tilknytingspunktet og stoppekraner, underskriven av eigedomens rettmessige eigar og godkjent føretak.

Les mer ...

Om Vasslaget

Om oss

Herøy Vasslag SA

Rammevilkår for drifta av Herøy Vasslag:Drikkevatn er vårt viktigaste næringsmiddel, og drikkevassforsyninga er frå 01.01.2004 underlagt Lov om matproduksjon og mattryggleik (Matlova). Med heimel i Matlova, Lov om helsetenesta i kommunane og Lov om helsemessig og sosial beredskap er det fastsett Forskrift for vassforsyning og drikkevatn (Drikkevatnforskrifta). Forskrifta har til formål å sikre forsyning av drikkevatn i tilfredsstillande mengde og av tilfredsstillande kvalitet. 

Herøy vasslag skal etter vedtektene syte for tilfredsstillande vassforsyning samt legge til rette for å bygge ut brannvatn i samsvar med til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter, i laget sitt forsyningsområde.  

Private vassleidningar skal byggjast og vedlikehaldast av medlemane, men vasslaget fastset kvalitetskrav som må oppfyllast for å få knyte seg til vasslaget sitt leidningsnett. (Sjå eige reglement)

VA-norm for Sunnmøre med lokale bestemmelsar for Herøy, gjeld i samband med alle nye utbyggingar av vassforsyningsanlegg.

Laget skal drivast etter sjølvkostprinsippet med allmennyttige formål som basis. Eventuelt årsoverskot skal leggast til føretaket sin allmenne eigenkapital. Det skal ikkje betalast renter på innskoten andelskapital eller utdelast utbyte til medlemmane.

Medlemskap/Andelskapital

Ein kvar som er einig i føretaket sitt formål, som godtek føretaket sine vedtekter og som eig ein eigedom som kan knytast til vasslaget sitt leidningsnett, har rett til å bli medlem i føretaket mot å betale det fastsette andelsinnskotet.

Medlemskapen er knytt til fast eigedom med eige Gn./Bnr/Snr. Det skal betalast ein andel for kvar sjølvstendig eigedom.

Om vatnet vi leverer:

Mørkevatnet på Moltufjellet er felles vasskjelde for Moltustranda vassverk og Herøy Vassverk. Mørkevatnet er ei god råvasskjelde, med svakt humushaldig vatn og relativt lav pH. Vatnet ligg 310 m over havet og har eit samla sjøareal på 285 000 m2. Regulert magasin har ein kapasitet på 340 000 m3. Nedbørsfeltet som gir tilsig til vatnet utgjer 2,3 km2. Reguleringsmagasin med kloringsanlegg ligg 150 m over havet.

Vår visjon er:

Alltid rikeleg, reint vatn.

I tillegg til private hushaldningar leverer H.V. vatn til fiskeribedrifter, helseinstitusjonar, landbruk, industri og kontorbygg.

Vasskvalitet:

For å overvake at vi alltid leverer vatn av tilfredstillande kvalitet tek vi regelmessige prøver av vatn før og etter behandling i tillegg til seks ulike stadar ute på nettet: Det vert analysert for bakteriar, farge, lukt, smak, ph, partiklar . Fargetalet i råvatnet varierer frå 10 til 18, med gjennomsnitt på ca. 13,7.Råvatnet har ein pH på 6,4 som er surt. Ved tilsetjing av vannglas har vi no ein pH ute på nettet på 7,1 i snitt. Målsettinga er stabilt 7,5.

Årsrekneskap:

Årsrekneskap 2020
Årsrekneskap 2020

Årsrekneskap 2020

Årsrekneskap 2019
Årsrekneskap 2019

Årsrekneskap 2019

Årsrekneskap 2018
Årsrekneskap 2018

Årsrekneskap 2018

Årsmeldingar:

Årsmelding 2020
Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019
Årsmelding 2019

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018
Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Referat

Referat årsmøte 2020
Referat årsmøte 2020

Referat årsmøte 2020

Referat årsmøte 2019
Referat årsmøte 2019

Referat årsmøte 2019

Referat årsmøte 2018
Referat årsmøte 2018

Referat årsmøte 2018

Ynskjer du å kome i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet så tek vi kontakt med deg så raskt som muleg

Har du spørsmål om abonnement, faktura og rekneskap, kontakt oss på 70 08 33 80. 

SMS fungerer ikkje på våre vakt- og kontakttelefonar 

Drift

Styret

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar på val 2022

June Rooney

Styremedlem På val 2022

Roar Aasen

Styremedlem på val 2022

Olaug Andreassen

Nestleiar styre på val 2023

Arne Sævik

Styremedlem på val 2023

Hans Karsten Voldsund

Varamedlem på val 2023

Andreas Kvalsund

Varamedlem på val 2023

Silje Smådal

Varamedlem på val 2022

Valnemd

Asbjørn Magnar Moltumyr

Valnemnd på val 2022

Vidar Hungnes

Valnemnd på val 2023

Kristin Helsem Sævik

Valnemd på val 2022

Per Bjørnar Dale

Valnemnd på val 2023

Knut Arvid Kvalsvik

Valnemnd på val 2023